Kommunikation som bygger förtroende, driver förändring och hanterar risk

Diplomat Communications är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Vi hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Vi verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.

 

Vår expertis

Corporate Communications

Förändringskommunikation handlar om att skapa engagemang, reducera osäkerhet och motstånd samt att bygga för ledningen förtroende långsiktigt. Det förutsätter effektiva och strukturerade kommunikationsinsatser för de målgrupper och intressen som är avgörande för framgång. Våra rådgivare har den erfarenhet, expertis och metoder som krävs för att genomföra framgångsrika förändringar.

Frågan är inte om utan när en verksamhet kommer att tvingas att hantera en krissituation där förtroendet och andra värden står på spel. I en kris behöver ofta en stor mängd tuffa beslut fattas med tidspress, brist på information och begränsat handlingsutrymme. Diplomat Communications har lång erfarenhet av kriskommunikation. Vårt erbjudande omfattar krisberedskap och träningar, stöd i samband med faktisk kris, samt återhämtning efter en kris.

Omvärldens förväntningar på företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt övergår allt snabbare till skarpa krav, såväl för verksamheten som i rapporteringen och kommunikationen i stort. Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att navigera rätt på hållbarhetsområdet. Vi kan reglerna, nyanserna, fällorna och framgångsfaktorerna bakom att bygga en stark hållbarhetskommunikation.

En kommunikationsstrategi syftar ytterst till att stödja verksamhetens övergripande mål. Det handlar om att identifiera vilka omvärldsfrågor och externa relationer som är avgörande för verksamheten, samt hur verksamheten bör positionera sig med talespersoner, budskap och aktiviteter utifrån det. Strategin ligger till grund för målformulering och uppföljning, strategiska prioriteringar, samordning samt taktiskt genomförande.

Hur prioriterar och strukturerar man kommunikationen för att driva tillväxt, bygga rätt positionering och hantera problem och hinder längs vägen? Diplomat Communications har ett särskilt utformat och integrerat erbjudande för bolag i olika tillväxtfaser. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att stödja ledningsgrupper i svenska och europeiska scale-ups med att bygga förtroende hos investerare, medarbetare, kunder, media och politiska beslutsfattare.

Vill du bli tryggare i mötet med en journalist? Med hjälp av medieteori och praktisk intervjuträning anpassad för din bransch, blir du snabbt tryggare i att svara på frågor och få ut ditt budskap. Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av journalistik och media och ger dig de rätta förutsättningarna inför mötet med medierna.

Public Affairs

Regleringar, utredningar, lagförslag och skatter är alltid sprungna ur en politisk agenda, ett samhällsproblem eller en stark opinion. Ofta får de stor betydelse för affärsdrivande, offentliga eller ideella verksamheter. Diplomat Communications har lång erfarenhet av att analysera, bedöma och att interagera med det politiska systemet. Bland våra rådgivare finns erfarenhet från kommuner, regioner, riksdag, regering och europaparlamentet.

Opinionsbildning handlar om att förändra åsikter, attityder, uppfattningar och beteenden i samhället. I en specifik fråga, för en specifik bransch eller för ett enskilt företag. Ytterst handlar det ofta om att påverka politiska beslut, sätta en fråga på den mediala agendan eller att positionera ett varumärke. Oavsett syfte har Diplomat Communications erfarenheten, verktygen och kompetensen för ett framgångsrikt opinionsbildningsarbete.

Financial Communications

Framgångsrika M&A-transaktioner bygger förtroende för ledning och strategi långsiktigt. Det handlar om att säkerställa en solid transaktionsprocess, strategisk förståelse för de intressen som sätts i rörelse samt effektiv kommunikation med alla berörda intressenter. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att stödja ledningsgrupper och styrelser i samband med publika och privata M&A-transaktioner.

Vägen till börsen kantas ofta av medialt intresse, men utgör också en omställning internt. Ett effektivt positioneringsarbete av ledning, bolag och aktie är avgörande för att uppnå en rättvisande värdering och att i nästa steg ha kraft och förtroende att leverera på förväntningarna. Våra rådgivare har lång erfarenhet från flera av Stockholmsbörsens största börsnoteringar de senaste tio åren.