Krishantering

Frågan är inte om utan när en verksamhet tvingas hantera en krissituation där förtroendet och andra värden står på spel. En stor mängd tuffa beslut ska fattas under tidspress med ett begränsat handlingsutrymme och ofta brist på information, helst utan att organisationen tappar fokus på den löpande verksamheten.

Efterfrågan på information från olika intressenter under en kris är omfattande. Det handlar om förväntningar från medarbetare, media, aktieägare, kunder, fackföreningar, politiker och media. En effektiv och samordnad kriskommunikation är avgörande för att skydda förtroendet för organisationen och dess varumärke, och för att störningarna på den löpande verksamheten ska bli så små som möjligt.

Diplomat Communications har omfattande erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med krishantering. Vi bidrar med lång erfarenhet och expertis om avgörande prioriteringar i krisers olika skeden, hög strategisk förmåga och ett operationellt fokus för att avlasta i krishanteringen. Vi har erfarenhet som krisrådgivare åt kunder i en rad olika branscher, exempelvis bank och försäkring, energi, tillverkningsindustri och detaljhandel.

Innan krisen kommer, kan vi bistå med riskinventering och krisplanering genom att upprätta policies, beredskapsplaner, krismanualer och att träna talespersoner. Vi kan lösa era behov i skarpt läge, ge perspektiv utifrån i en situation där det är lätt att bli hemmablind och vi kan ge stöd vid återhämtningen efter en kris.

Exempel på hur vi kan stödja verksamheter med krishantering:

  • Beredskapsplaner och krismanualer
  • Kristräningar
  • Krishantering
  • Återhämtning efter kris

Vill du veta mer?

Anders Oremark, Founding Partner
anders.oremark@diplomatcom.com
+46 70-814 23 02