Det svenska ordförandeskapet

Under första halvåret 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionen. Det innebär att Sverige leder, samordnar och koordinerar en rad centrala europeiska politiska processer – av potentiellt stor betydelse för både företag och organisationer. Som representant för EU blir Sverige också en viktig global aktör. Europa får också en tydligare närvaro i Sverige – genom möten, konferenser och ökad medial bevakning, bland annat.

Jag var högskole- och forskningsminister under det förra svenska ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009. Det innebar att jag under sex månader ledde unionens arbete inom det högskole- och forskningspolitiska området. Det var en mycket intensiv period – och jag fick en hel del insikter inte bara i nationellt utan också europeiskt och globalt politiskt ledarskap.

Som ordförande förväntas du driva viktiga, mer långsiktiga, frågor framåt – sy ihop kompromisser mellan skilda politiska viljor och jämka ståndpunkter mellan olika institutioner utan att tappa fart i processen. Men i rollen ingår också traditionell krishantering – mer eller mindre hastigt uppkomna problem och svårigheter som måste hanteras. I båda dessa egenskaper blev jag påmind om att politik handlar om rationalitet, ideologi och värderingar men också om socialt samspel och psykologi – och en hel del hårt arbete…

Beslutsfattandet inom EU blir allt viktigare för företag och organisationer i Sverige. Många lagar och regler som påverkar oss svenskar har sitt ursprung, direkt eller indirekt, i beslut som har fattats inom eller av EU. Beslutprocessen inom unionen är komplex – och annorlunda gentemot den vi är vana vid i Sverige. Flera olika institutioner är involverade och relationerna präglas mer av maktbalans än i det svenska politiska systemet. Det finns också ett intrikat samspel mellan europeisk och nationell nivå.

Diplomat Communications rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att navigera i det europeiska landskapet och inom EU:s politiska system. Vår kompetens sträcker sig över en rad policyområden. Vi jobbar med påverkan och kommunikation i en rad olika politiska processer på europeisk nivå. Vi kan erbjuda bland annat:

  • kvalificerad analys av politiska beslutsprocesser – när, var och hur interaktion med beslutsfattare bör ske
  • identifiering av nyckelaktörer i berednings- och beslutsprocesser
  • utarbetande av påverkans- och kommunikationsstrategier
  • operativt stöd i kontakt- och påverkansarbete
  • mediahantering och stöd vid andra kommunikativa aktiviteter
  • löpande strategisk rådgivning och omvärldsanalys

Vill du veta mer?

Tobias Krantz, Senior Advisor
tobias.krantz@diplomatcom.com