Hur man bygger kommunikation för tillväxt

Kommunikationsfunktionen i snabbväxande techbolag skiljer sig från sin motsvarighet i mer mogna bolag. Högt tempo och krav på flexibilitet styr prioriteringar, arbetssätt och kanalval. Den starka kopplingen mellan kommunikationen och verksamhetens övergripande purpose genomsyrar valen av huvudbudskap, teman för kommunikationen och hanteringen av issues. Det visar en studie baserad på djupintervjuer med kommunikationschefer i svenska och europeiska snabbväxande techbolag som genomförts av Diplomat Communications.

Bolagen i studien vittnar om att kommunikationsinsatserna generellt prioriteras utifrån det värde de tillför i att bygga varumärke, attrahera nya kunder samt att hantera problem och hinder för tillväxt. Det finns i många bolag också vad man kan kalla en ”kanal-agnostisk” hållning där olika kommunikationskanaler och format läggs till, testas, tas bort eller utvecklas över tid. Disruptiva och snabbväxande affärsmodeller kommer också med en egen uppsättning utmaningar i förhållande till samhället i stort, i form av kritisk opinion och regleringstryck

Generellt styrs många av bolagen i studien med utgångspunkt i datadrivna analyser och tester. Men det är väldigt olika hur dessa tar sig uttryck i kommunikationsarbetet och i vissa fall kan det handla om en krock i perspektiven mellan kommunikationsfunktionen och andra delar av organisationen. Några beskriver det som väldigt svårt att etablera träffsäkra kvantitativa metoder för att mäta anseendet. Ett datadrivet arbetssätt är betydligt mer framträdande internt och för marknadskommunikation än för PR mot redaktionella medier. Inom just internkommunikation används i några fall regelbundna pulsmätningar för att sondera hur medarbetarna uppfattar och upplever olika beslut.

En del av bolagen i undersökningen berättar om starkt värderingsdrivna kulturer och hur det underlättar för tillväxt och engagemang. Samtidigt sätter det en förväntansbild på ställningstaganden även i värderingsfrågor som ligger utanför organisationen.  Det finns flera exempel på hur kraftfullt agerande i värderingsfrågor utanför verksamheten byggt stolthet och engagemang internt. Om en ledning uppfattas agera fel eller för lite i omvärldsfrågor som engagerar medarbetarna kan det å andra sidan leda till interna diskussioner. Exempel kan vara frågor relaterade till Black Lives Matter, klimatet samt HBTQ.

Du kan ta del av studien sin helhet här: 

Om du har några frågor om studien, kontakta gärna:
kristian.stalberg@diplomatcom.com