Covid-19: Tre prioriteringar efter krisen

Våren 2020 blev en oväntad tvärnit för utvecklingen i många företag och i samhället i stort. Responsen på Covid19-pandemin globalt, The Great Lockdown, skapade nedstängda verksamheter, störningar i leverantörskedjor och spänningar i internationella samarbeten. Många verksamheter präglas fortfarande av sjunkande intäkter, pausade satsningar, inställda konferenser och bristande visibilitet framåt.

Samtidigt blev krisen en acceleratorStora strukturomvandlingar i samhälle och ekonomi blev nödvändiga. Tydligast inom snabbt växande digitala tjänster för handel, sjukvård, och distansarbete. Förändringarna är långtgående och svåra att överblicka, såväl på samhällsnivå som inom företag och organisationer.

Att navigera genom och ut ur krisen ställer många företagsledningar inför tuffa beslut och utmaningar. Men situationen skapar även möjligheter att bygga och kommunicera en ny agenda för verksamheten framåt. Vilken omvärld är det vi möter? På vilket sätt förändrar den våra strategiska prioriteringar?

Tre kommunikationsprioriteringar är särskilt centrala för ledare som står inför att parera stora förändringar och att bygga verksamheten ut ur krisen med förtroende.

Tre prioriteringar för att komma starkare ur krisen


1. Tolka och definiera spelplanen

Det råder växande konsensus om att krisen kommer att förändra arbetssätt, beteendemönster och affärsmodeller. Hur kan en ledningsgrupp använda situationen för att tolka och definiera spelplanen framåt? Politiska och regulatoriska förutsättningar, förändrade kundbeteenden och förändrat konkurrensläge. Hur kan man nå genomslag hos medarbetare såväl som gentemot verksamhetens externa intressenter – kunder, aktieägare, affärspartners, politiken, myndigheter och media?

Nyckelinitiativ

– Definiera vilka intressen, perspektiv och diskussioner i omvärlden som sätter ramarna för verksamhetens handlingsfrihet och affärsförutsättningar i dagsläget. Vilka utgör hinder för verksamheten, vilka utgör nödvändiga förutsättningar och vilka utgör möjligheter för tillväxt?

– Formulera vilka relationer, vilka frågor och vilken positionering som verksamheten bör arbeta strukturerat med framåt för att skapa omvärldsförändring på ett sätt som gynnar verksamheten. I branschen, i opinionen, i investarsentimentet och bland kunderna.

2. Kommunicera förändringsbehov och skapa engagemang

I tider av kris växer mottaglighet och engagemang för förändringar i verksamheten, både internt och externt. Handlingsutrymmet är i dag större än på länge att lansera nya initiativ och satsningar som förändrar verksamheten. Det kan vara förändringar som varit på gång ett tag och sådana som blivit akut nödvändiga. Nya sätt att arbeta, nya kontorslösningar, nya satsningar och tillväxtområden.

Nyckelinitiativ

– Formulera och förankra en trovärdig och konkret förändringsberättelse för verksamheten framåt. Berättelsen kopplas tydligt till verksamhetens purpose och svarar på frågorna varför? varför nu? hur gör vi? med vilken tidplan? och vad ska vi uppnå? Syftet är att visa handlingskraft, skapa engagemang, minska osäkerheten och att kalibrera förväntningarna på utfallet.

– Utforma en plan för kommunikationsarbetets metoder och prioriteringar genom och efter krisen. Formulera förutsättningarna för kommunikationen att svara upp mot nuvarande utmaningar, att bli mer agil, digital, mätbar och värdeskapande framåt, såväl inom verksamheten som gentemot omvärlden. Många verksamheter har redan kommit en bra bit på den resan. Andra står i startgroparna.

3. Accelerera

Neddragningar, besparingar och pausade satsningar dämpar optimism och motivation hos medarbetarna. Hur kan man ”starta om” och driva på det momentum som verksamheten behöver trots begränsad visibilitet framåt? Och samtidigt behålla flexibilitet för eventuella nya bakslag? Det handlar om att formulera och förankra ledningens agenda, driva upp tempot igen och att se till att verksamheten kommer ur krisen starkare än innan.

Nyckelprioriteringar

– Utforma initiativ och symboler som sätter punkt för det akuta skedet i krisen, signalerar uppstart igen trots fortsatt osäkerhet och risk för bakslag

– Definiera i vilka frågor som verksamheten kan driva en tydlig och konkret riktning framåt gentemot styrelse, aktieägare och omvärld, samt i vilka frågor budskapen behöver ta höjd för fortsatta osäkerheter och risker för bakslag.

– Säkerställ löpande bevakning och uppföljning av läget i organisationen samt i omvärldsrelationerna. Identifiera frågor, risker och osäkerheter på ett tidigt stadie.

Diplomat Communications är en ledande strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att stödja verksamheter som vill arbeta strukturerat och resultatinriktat med kommunikation och omvärldsrelationer för att uppnå sina affärsmål. Våra rådgivare har djup expertis, utvecklade metoder och kraftfulla verktyg för att driva affärskritiska processer, både strategiskt och operativt, med kommunikation som verktyg.

Ta gärna kontakt med oss om du vill du veta mer om hur Diplomat Communications kan stödja kommunikationsarbetet i ert företag eller organisation.